Consumentenbrief

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Omdat een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming het Beleggingsbeleid betreft, is door diverse brancheorganisaties van vermogensbeheerders hierover een consumentenbrief opgesteld. In de Consumentenbrief worden zes vragen benoemd die een klant zou moeten stellen aan zijn vermogensbeheerder. Deze consumentenbrief kunt u vinden via de site van de AFM of via de link: Consumentenbrief.

Castanje vermogensbeheer geeft antwoord op deze zes vragen. Heeft u meer vragen, wij vertellen u graag over onze dienstverlening.


1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?
Aan ons beleggingsbeleid liggen een aantal principes ten grondslag. De belangrijkste principes hebben wij vastgelegd in onze beleggingsovertuigingen. Klik op de link om de overtuigingen te lezen.
2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Onze strategie is gebaseerd op het beleggen in individuele titels en obligaties in West Europa en Noord Amerika beleggen. De MSCI indeling in tien sectoren vormt daarbij een referentie- en controlemiddel voor de diversificatie. De beleggingsstijl van Castanje vermogensbeheer is het best te omschrijven als Growth At a Reasonable Price (GARP). Onze beleggingsbeslissingen voldoen aan de GARP-normen.

Castanje vermogensbeheer vergadert elke maandagmorgen met het beleggingscomité. De besluiten genomen in dit overleg vormen de basis voor het beleggingsbeleid. De wijzigingen in het beleid worden concreet gemaakt door middel van aanpassingen in de vijf modelportefeuilles. Alle portefeuilles worden aan deze modelportefeuilles gespiegeld naar gelang uw wensen en klantprofiel.

3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Niet iedere beleggingsonderneming adviseert of belegt in iedere beleggingscategorie. Het is daarom verstandig om te weten waartoe wij ons beperken. Ook kunt u zelf beperkingen aanbrengen. Naast de spreiding over assets (aandelen en obligaties), is er spreiding over regio’s (West Europa en Noord Amerika), over sectoren (MSCI-indeling) en over ondernemingen (individuele titels). In de interne beleggingsprotocollen zijn hier percentages voor vastgelegd.

De beleggingscategorieën waarop wij ons richten voldoen aan de ESG-criteria. Als hulpmiddel hierbij wordt gekeken naar de criteria die één van onze research-leveranciers (FDA – Financiële Diensten Amsterdam) stelt (minimaal 60 punten). 

4) Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
Als wij een portefeuille beheren is een goede asset allocatie van belang. De asset allocatie geeft aan in welke mate wij voor u in welke beleggingscategorieën beleggen. Een eenvoudig voorbeeld is: 70% in aandelen en 30% in obligaties. In ons beleggingsvoorstel leest u welke asset allocatie wij u adviseren of als vermogensbeheerder hanteren. Daarbij is uw beleggingsprofiel de leidraad. Castanje vermogensbeheer hanteert 5 profielen: Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. Het bepalen van uw beleggingsprofiel is een uitgebreide inventarisatie van uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling, uw financiële positie en uw risicohouding. Test hier graag uw verwachte beleggingsprofiel. Dit is een beknopte versie die bedoelt is om u een indicatie te geven. Het volledige cliënt- en risicoprofiel komt in ons vervolgtraject aan bod nadat we samen met u ons ‘huiswerk’ hebben gemaakt.
5) Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?
Wij kunnen u nooit zekerheid bieden over toekomstige rendementen en risico’s. In zijn algemeenheid geldt dat hoe hoger het nagestreefde rendement, hoe hoger het risico. Wij bepalen het verwachte rendement en risico aan de hand van uw beleggingsprofiel, uw beleggingshorizon en de benchmark.
6) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?
Uiteraard informeren wij u over de samenstelling van uw portefeuille en de waardeontwikkeling daarvan. Per kwartaal ontvangt u van ons daarover een overzicht. Ook leggen wij verantwoording af. Dat doen wij door minimaal één keer per jaar en bij voorkeur twee maal per jaar met u een persoonlijk gesprek te voeren. U mag onze dienstverlening beoordelen zoals u zelf wilt. Voor de ene klant is persoonlijk contact een belangrijk onderdeel en voor een andere klant telt vooral het behaalde resultaat. Als u ons beoordeelt is het wel van belang om te kijken wat uw beleggingshorizon is. Daar richten wij ons beleid op. Wij hebben een vergelijkingsmaatstaf in de vorm van een benchmark. Dat is echter geen garantie dat u die benchmark zult halen. Belangrijker is of u uw doelstelling behaalt. Castanje vermogensbeheer gebruikt voor haar vijf risicoprofielen elk een samengestelde benchmark, bestaande uit een aandelenbenchmark, een obligatiebenchmark en een liquiditeitenbenchmark. Per profiel krijgt elk onderdeel een apart gewicht.

De aandelenbenchmark bestaat uit:

  • 30% AEX herbeleggingsindex,
  • 30% MSCI Europa ND euro,
  • 20% MSCI USA euro,
  • 5% MSCI Japan ND euro en
  • 15% MSCI Emerging Markets euro.

De obligatieindex:

  • 50% iShares Netherlands Government Bond ETF en
  • 50% iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

De liquiditeitsbenchmark:

  • DB Euro Government Money Market Index.

In de klantrapportages wordt het portefeuillerendement en het benchmarkrendement voor het betreffende profiel vermeld.