Kwartaalbrief januari 2021


Europees Stimuleringspakket.

Of we het eurobonds mogen noemen of niet, toch kwam het ervan. Op 20 oktober 2020 gaf de Europese Unie voor het eerst in haar bestaan obligaties uit. Dit leek verdacht veel op de ‘eurobonds’ waar de sterke Europese landen tot voor kort fel tegen gekant waren. Er kwam voor 17 miljard euro aan tienjarige obligaties beschikbaar.

Institutionele beleggers schreven voor maar liefst 233 miljard euro in op deze obligatie-uitgifte. Een teken dat beleggers obligaties van de EU wel zien zitten. Dit papier heeft een voor Europa schaarse triple A-rating, de hoogst denkbare kwaliteit. Enkel Nederlandse en Duitse staatsobligaties worden van vergelijkbare kwaliteit geacht.

Het tot stand komen van het Europese stimuleringspakket en de Europese meerjaren-begroting heeft wat voeten in de aarde gehad. Geruime tijd lagen Hongarije en Polen alsnog dwars. Voor het toekennen van steun aan (deze) Europese landen werd als voorwaarde gesteld dat Europese fundamentele democratische waarden en uitgangspunten gerespecteerd moeten worden. Gezien de grote bedragen die Hongarije en Polen van Europa ontvangen, deden ze uiteindelijk water bij de wijn.

Al met al zijn in 2020 belangrijke stappen gezet naar verdere Europese integratie. De uitgifte van tot voor kort onmogelijk geachte eurobonds is hiervan misschien wel het meest tastbare bewijs. De renteverschillen tussen sterke en zwakkere landen namen fors af. Dit alles verbetert de vooruitzichten voor Europese aandelen die 2020 bijna 6% lager afsloten.

Verkiezingen in de V.S.

President-elect Biden zal met een verdeeld Congres moeten werken. Althans dat is de verwachting. Vandaag (5 januari) zal in de Staat Georgia een tweede verkiezingsronde worden gehouden voor de laatste twee Senaatszetels. In theorie is het mogelijk dat de Democraten winnen waarmee zij zowel in het Huis van Afgevaardigden als ook de Senaat de meerderheid hebben.
De verwachting is echter dat de Republikeinen de Senaat blijven controleren en de Democraten het Huis van Afgevaardigden. Een president die geen Senaatsmeerderheid aan zijn kant heeft, is in het huidige gepolariseerde politieke landschap vleugellam. Daarnaast moet de gematigde Biden zijn meer ‘linkse’ partijgenoten tevreden blijven stellen. Geen uitgangssituatie derhalve die veel daadkracht lijkt op te leveren. In een dergelijke politieke setting is de kans op ingrijpende regulering en belastingverhogingen afgenomen. Een scenario overigens dat financiële markten het meest aantrekkelijk achten.

Ken Paxton, hoofdaanklager van Texas, heeft medio december een laatste procedure aangespannen met klachten over de stemprocedure bij de verkiezingen in vier swing states waar Trump door Biden werd verslagen. Hoofdaanklagers van zeventien andere staten sloten zich bij deze zaak aan. In het Huis van Afgevaardigden ondersteunden 106 Republikeinen de aanklacht eveneens. Binnen 24 uur wees Amerika’s hoogste rechtbank deze zaak naar de prullenbak. De door Trump benoemde rechters hielden hun rug recht.

Het is verontrustend te constateren dat een derde van alle Amerikaanse staten en bijna een kwart van de Amerikaanse volksvertegenwoordigers pogen verkiezingsresultaten te veranderen nadat ze zijn bekrachtigd door onafhankelijke kiescommissies, ze bij hertelling eenzelfde uitslag hebben opgeleverd en de kiesprocedures door diverse rechters in orde zijn bevonden.
Ook nu nog wordt er druk uitgeoefend op vicepresident Pence om 6 januari a.s. wanneer de uitslag van het College van Kiesmannen moet worden bekrachtigd, de kiesmannen uit zes swing states waar Biden won af te wijzen: een niet zo kansrijke constitutionele coup tegen Biden.

Amerikaanse (en Europese) antikartelwetgeving

Overheden wereldwijd richten zich in toenemende mate op hardware producent Apple, sociaal netwerk Facebook, e-commerceplatform Amazon en zoekmachine Google. In het Amerikaanse Congres werd afgelopen najaar een rapport gepubliceerd over de dominantie van Big Tech. Dit rapport werd opgemaakt door een Democratische fractie van een comité dat waakt over antikartelwetgeving.

Medio oktober kwam het Amerikaanse ministerie van justitie in actie tegen Google met een beschuldiging van concurrentievervalsing. Dit wordt de grootste mededingingszaak van de deze tijd.

Alhoewel het niet verboden is om dominant en monopolist te zijn, is het niet toegestaan als een onderneming deze positie misbruikt om anderen uit de markt te drukken. Het feit dat Google jaarlijks vele miljarden betaalt aan Apple om als standaard zoekmachine op Apple-producten te worden geïnstalleerd, zou daar een bewijs van zijn aldus het ministerie.

Medio december spande de Amerikaanse Federal Trade Commission samen met 46 van de 50 Amerikaanse staten een rechtszaak aan tegen Facebook. Opnieuw is de machtige en dominante positie van het tech-bedrijf het onderwerp. Ook hier wacht een zeer langdurig, slepend en uitermate gecompliceerd proces. Ook de EU roerde zich inmiddels.

Deze procedures kunnen uiteindelijk resulteren in boetes, hogere kosten, lagere marges en het mogelijk opknippen van de onderneming. Als beleggers worden we niet echt nerveus van deze (lang verwachte) strijd. Big Tech heeft diepe zakken. De koers van aandelen Google steeg 2% op de dag dat het ministerie bekend maakte in actie te zullen komen.

Eerdere zaken tegen IBM, Microsoft en Google hadden geen al te grote gevolgen. De opsplitsing van Rockefeller’s Standard Oil leidde tot de vorming van ondernemingen zoals Exxon, Chevron en Mobil. Onder een eventueel scenario waarbij tech-bedrijven worden opgeknipt is het overigens niet uitgesloten dat de losse onderdelen meer waard blijken te zijn als de huidige som der delen.
Wij menen dan ook dat eventuele negatieve gevolgen in de actuele aandelenkoersen zijn verwerkt. De berichtgeving rondom deze procedures kan van tijd tot tijd voor (flinke) koersschommelingen zorgen.

China: RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

Na bijna 10 jaar onderhandelen sloten vijftien overwegend Aziatische landen in november 2020 een van de grootste regionale handelsakkoorden ooit. De economische integratie in de regio neemt toe, onderlinge handelsheffingen gaan omlaag, protectionisme wordt tegengegaan, grensoverschrijdende investeringen aangemoedigd. En dit in een gebied dat een derde van de wereldbevolking en economische output vertegenwoordigt.

De overeenkomst brengt China, Japan en Zuid-Korea nader bij elkaar en kan tegen 2030 ruim 200 MRD USD toevoegen aan de wereldwijde economie. Een groot aantal overeenkomsten tussen individuele landen wordt nu op elkaar afgestemd. Het brengt Azië een stap dichter bij een coherente handelszone net als de EU of Noord-Amerika. Ook de V.S. en Europa zullen hiervan profiteren. India staat niet op de lijst van deelnemende landen maar is welkom om toe te treden. In feite is het nu China dat de standaarden zet in deze set van afspraken.

Er is geen invloed van de US of Europa. De tot stand koming van deze samenwerking werd gestimuleerd door de Amerikanen toen Trump in 2017 uit het Trans-Pacific handelsakkoord (TPP) stapte.

China: SOE (State Owned Enterprise’s)

Onrust golfde door de Chinese markt voor bedrijfsobligaties, met 4.000 mrd. USD de op één na grootste ter wereld, nadat afgelopen maanden diverse door de (lagere) overheid gecontroleerde ondernemingen failliet gingen. Algemeen werd aangenomen dat de Staat deze ondernemingen zou redden.

Om die reden hielden Chinese rating-agencies het oordeel voor obligaties van deze bedrijven op Triple A. Ten onrechte naar nu pijnlijk duidelijk wordt. Kenmerkend voor een land in opkomst zo menen wij. Tegelijkertijd echter stonden Chinezen op de maan terwijl in Puerto Rico de iconische Amerikaanse radiotelescoop ‘Arecibo’ instortte en onherstelbaar beschadigd raakte. Voor James Bond’s ‘Golden Eye’ werden opnamen gemaakt op ‘Arecibo’.

Dit observatorium werd in de jaren 60 gebouwd met geld van het Amerikaanse leger en mocht zich tot 2016 de grootste ter wereld noemen. De telescoop werd onder meer gebruikt om asteroïden te volgen, om te bepalen of planeten mogelijk bewoonbaar zijn en of er in het heelal sporen zijn van buitenaards leven. Sinds 2016 is het niet meer deze, maar de ‘Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope’ in China die zich de grootste ter wereld mag noemen. Ook dit is kenmerkend voor een wereldmacht in opkomst zo menen wij en is een uiting van het veranderde machtsevenwicht in de wereld. Zuidoost-Azië is dan ook prominent aanwezig in onze beleggingen.

Telescope Arecibo te Puerto Rico en de Aperture Spherical Telescope in Guizhou China

Beleggingsbeleid

We hebben een van de meest onrustige beleggingsjaren sinds lange tijd achter de rug. Het herinnert ons eraan dat een crisis totaal onverwacht kan toeslaan en dat iedere crisis anders is. Een wereldwijde verspreiding van een tot voor kort ‘onbekend’ virus leidde tot grote aantallen slachtoffers. Wereldwijd kwam de economie gierend tot stilstand. Beurskoersen denderden naar beneden. Even zo snel kwamen overheden en centrale banken met maatregelen die hun weerga niet kenden en waarmee een totale ineenstorting werd voorkomen.

 

Er is licht aan het einde van deze tunnel. Naarmate de bevolking gevaccineerd wordt, nemen mobiliteitsbeperkingen af en zal de conjunctuur in de loop van 2021 opveren. Consumenten-bestedingen zullen fors opleven, bedrijfswinsten gaan herstellen, inflatie en rentetarieven zullen wat oplopen maar laag blijven, Centrale Banken blijven een zeer ruim monetair beleid voeren en overheden bouwen geleidelijk hun steunmaatregelen af. Wij zijn optimistisch maar blijven tegelijk op onze hoede. Beurzen kunnen volatiel blijven op de terugweg naar ‘normaal’.

De inflatie en rentetarieven zullen wat oplopen maar we verwachten geen overmatige stijgingen. De rente zal voldoende laag blijven zodat de explosief gegroeide schulden houdbaar blijven. Enige inflatie is overigens welkom bij het terugdringen van schulden.

Het niveau van de kapitaalmarktrente is een van de belangrijkste onderwerpen van 2021. Rentestanden moeten laag blijven teneinde schulden betaalbaar te houden tot aan het moment dat schulden naar meer acceptabele niveaus zijn teruggedrongen.

Het is ook de lage rente die het fundament vormt onder de internationale beurzen. Bij lage rentes is nog altijd sprake van een gebrek aan aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Hierdoor blijft nieuw geld een weg vinden naar aandelenmarkten.

Wij zijn daarom gematigd optimistisch voor het nieuwe jaar. We blijven internationaal beleggen met nadrukkelijke accenten op sectoren als Food en Health Care. Deze sectoren zijn niet bijster spectaculair maar geven fundament aan uw portefeuille. Te hoog gewaardeerde en speculatieve beleggingen in de sector technologie zullen we vermijden.

We zullen ons beperken tot degelijke technologieondernemingen met werkelijke tastbare producten en diensten, goed management, sterke balansen en een proven trackrecord.

Gezien de ontwikkelingen richting een meer verenigd Europa en het daardoor afgenomen risico van een uiteenval van de Euro, kunnen Europese aandelen hun onderwaardering ten opzichte van Amerika mogelijk wat wegwerken.

 

Ook opkomende markten achten we aantrekkelijk. Bij deze markten is thans sprake van een twintig jarig dieptepunt in waardering ten opzichte van de V.S. 2021 zal ook het jaar zijn waarin opnieuw meer aandacht aan duurzaam beleggen wordt besteed. Hierop komen wij later dit jaar terug.

Gezien de zeer lage of negatieve rentestanden en de wereldwijd flink toegenomen schulden wereldwijd blijven we ons bij belegging in obligaties richten op kwaliteit en veiligheid. Beleggen in High Yield leidt nauwelijks tot extra rendement maar wel tot een forse toename van risico. Bescherming en instandhouding van het vermogen is bij beleggen in obligaties de dominante factor.

Herbeleggen van obligaties die in 2021 worden afgelost.

Dit nieuwe jaar zullen diverse obligaties waarin wij voor een aantal van onze cliënten beleggen, aflosbaar worden gesteld.
U bent van ons gewend dat wij, ook waar het obligaties betreft, zoveel als mogelijk in individuele obligaties beleggen. Dit levert de laatste jaren in toenemende mate problemen op. Bij de uitgifte van nieuwe obligaties wordt tegenwoordig steeds meer overgegaan tot een minimale grootte per obligatie van nominaal 100.000 euro. Voorheen bedroeg de nominale omvang 1.000 euro per obligatie.

Voor particuliere beleggers is een obligatie-investering van minimaal 100.000 euro (te) hoog. Zeker als een spreiding wordt nagestreefd.

Het is dan ook om deze reden dat wij, noodgedwongen, meer zullen gaan beleggen in obligatie-beleggingsfondsen en obligatie-trackers. Deze fondsen zijn wel in staat probleemloos in coupures van minimaal 100.000 euro te beleggen en daarnaast een professionele spreiding te realiseren.

Stelt u naar aanleiding van deze kwartaalbrief prijs op een nadere toelichting dan vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

 

Vincent Hoffmans        Franke Burink

 

 

 

Disclaimer:
Deze kwartaalbrief is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de kwartaalbrief is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in deze kwartaalbrief kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl