De stand van zaken.

Met een toenemend aantal vaccinaties neemt het aantal nieuwe Coronabesmettingen flink af. Maar nog niet in alle regio’s ligt het vaccinatietempo zo hoog als bijvoorbeeld in Amerika of West-Europa. Onder invloed van positieve ontwikkelingen en verwachtingen worden lockdown-maatregelen massaal teruggedraaid.
Overheden en Centrale Banken blijven de economie fors steunen. De nieuwe Amerikaanse president Biden is uitzonderlijk goed op dreef.

Vele duizenden miljarden USD gaan geïnvesteerd worden in sociale en publieke voorzieningen, infrastructuur en verduurzaming. Dit totale pakket is qua niveau vergelijkbaar met de enorme overheidsinvesteringen in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Consumenten hebben tijdens de lockdown flink gespaard en staan te springen om hun normale leven te hervatten deze zomermaanden.

 

De wereldwijde economie zal dit jaar dan ook zeer fors groeien en ook voor volgend jaar wordt een voortgaande groei verwacht. Hetzelfde geldt voor winsten van beursgenoteerde bedrijven. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een winstgroei van meer dan 25% en voor volgend jaar meer dan 10%.
Naast deze forse winstgroei ondersteunt ook de lage rentestand de beurskoersen. Het beleggingsklimaat is en blijft per saldo positief. We houden daarbij diverse aspecten nauwlettend in de gaten.

Allereerst blijft er een risico op nieuwe varianten van het virus. De zogenaamde Delta-variant die recent in India heeft huisgehouden is de meest besmettelijke en gevaarlijke variant tot nu toe. Maar de beschikbare vaccins blijken opgewassen tegen ook deze variant. Des te belangrijker is het daarom dat iedereen waar ook ter wereld zo snel als mogelijk wordt gevaccineerd.

De enorme wereldwijde opleving van de economie leidt inmiddels tot problemen: haperende aanvoerketens over de hele wereld, tekort aan (lege) transportcontainers, 15 tot 20 dagen vertraging in sommige havens aan de Amerikaanse westkust, de Chinese havenstad Shenzhen, de op twee na grootste containerhaven ter wereld, draait vanwege een nieuwe corona uitbraak op 70% van de capaciteit. Voor iedere grote vrachtwagen liggen er meer dan zeven ladingen vracht te wachten tegen drie onder normale omstandigheden. In tal van industrieën wordt een tekort aan halffabricaten gemeld dat tot verstoringen van productieprocessen leidt.

Er zijn tekorten aan bouwmaterialen zoals staal, hout, beton, koper en cement. Dergelijke knelpunten in bouwmaterialen zagen we begin jaren ‘90 voor het laatst. Bedenk daarbij dat de Delta-variant uit India afkomstig is en daar recent een massale corona-uitbraak veroorzaakte. In India werken 4,5 miljoen mensen in backoffice-dienstverlening voor grote multinationals in de financiële en tech-sector. US-technologiebedrijf Oracle heeft 135.000 mensen in dienst waarvan er 45.000 in India actief zijn. IBM heeft meer dan 100.000 (van de in totaal 345.000) medewerkers in India, het Amerikaanse Infosys 250.000.

Haperingen in de wereldwijde vertakte productieketens kunnen pas definitief weggewerkt worden als de vaccinatiegraad wereldwijd een acceptabel niveau heeft bereikt. Dat punt is echter nog niet gerealiseerd. Nog altijd kan in Duitsland de lopende band van Volkswagen stilvallen vanwege het ontbreken van een relatief onbeduidend onderdeel uit Vietnam.
Het gevolg van dit alles is dat we inmiddels worden geconfronteerd met een stijging van de prijzen van goederen. In Amerika steeg het consumentenprijsindexcijfer recent met 5% op jaarbasis. Dit is de grootste stijging in 13 jaar. Met een stijging van de prijzen bestaat de kans dat ook rentestanden wat kunnen oplopen. Lage rentestanden zijn belangrijke steunpilaren van de aandelenmarkten.

 

In ons basis-scenario denken wij dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat inflatie en rente beperkt en tijdelijk zullen oplopen. Het zal nog wel enige tijd vergen voor de hierboven geschetste problemen onder controle zijn. Op lange termijn zullen voortgaande technologische ontwikkelingen de productiviteit stimuleren en de prijzen drukken. Belangrijker nog is de afwezigheid van een loon-prijsspiraal. En die is ook niet zomaar te verwachten.

Alhoewel de werkloosheid momenteel flink afneemt, is de arbeidsmarkt niet krap te noemen. Vaak trekken mensen zich terug uit de arbeidsmarkt in een crisis, ontvangen korte tijd een uitkering en staan dan niet meer geregistreerd als werkzoekende. Dit drukt het werkloosheidspercentage. Als de economie verder verbetert dan melden zij zich weer op de arbeidsmarkt. De participatiegraad (hoeveel procent van de mensen die geschikt zijn om te werken – willen ook daadwerkelijk werken) neemt dan weer toe.

Pas bij een hoge participatiegraad en een lage werkloosheid kunnen loonstijgingen structureel worden en tot een loon- prijsspiraal leiden. Een dergelijke ontwikkeling kan tot hogere rentestanden leiden. Vooralsnog is hier geen sprake van. Wij verwachten daarom dat de opleving van de inflatie zoals we dat nu zien, een tijdelijk fenomeen zal blijken te zijn.

 

Ons beleggingsbeleid.

Ons beleggingsbeleid blijft op hoofdlijnen ongewijzigd. De belangen in aandelen houden we ongeveer neutraal met duidelijke accenten op technologie (i.c. digitalisering van de economie) en defensieve sectoren zoals voedingsmiddelen en gezondheidszorg. Gezien de volatiliteit van financiële markten is het van belang een voldoende lange beleggingshorizon te hanteren.

Fors groeiende tech-ondernemingen zoals bijvoorbeeld ASML hebben goede vooruitzichten maar kennen hoge waarderingen. Met name dergelijke hoog gewaardeerde aandelen kunnen relatief zwaar geraakt worden als de rente onverhoopt wat verder zou oplopen dan we denken.
Onze beleggingen in opkomende landen zijn neutraal gewogen. Op korte termijn zijn diverse opkomende landen wat kwetsbaar voor een eventueel wat oplopende kapitaalmarktrente.

Vorig jaar deden Emerging Markets (EM) onder aanvoering van Chinese aandelen het erg goed. Met een gemiddelde koersstijging van meer dan 6% deden deze landen het beter dan Nederland, Europa of Japan. Het bruto Nationaal Product van opkomende landen nam in 2020 af met slechts 2,2% tegen 4,7% in ontwikkelde landen. Dit is grotendeels aan China te danken waar de economie met 2,3% groeide.
De vooruitzichten op herstel voor 2021 blijven goed. Waarbij ook landen als Brazilië en India, die vorig jaar slechter presteerden, uiteindelijk een relatief sterk herstel kunnen laten zien.

Koersen in China blijven momenteel achter. De markt maakt zich zorgen over een hernieuwd oplaaien van het handelsconflict tussen China en de V.S. en acties van de Chinese autoriteiten richting High Tech-ondernemingen.
De aandelenprijzen in opkomende markten (MSCI-EM) liggen 14% lager dan die van Europese aandelen en maar liefst 35% lager dan die van Amerikaanse aandelen. Wij verwachten dat dit verschil in waardering op de lange termijn kan afnemen. Door aandelen van Emerging Markets aan uw portefeuille toe te voegen blijft de verwachte opbrengst gelijk terwijl de risicograad afneemt.

 

Bij belegging in obligaties hebben wij gedeeltelijk bescherming ingebouwd tegen inflatie. Hiervoor beleggen we in obligaties met korte looptijden. Belangrijker nog zijn onze beleggingen in de zogenaamde inflation-linked obligaties. Deze obligaties betalen een rentevergoeding die mede afhangt van de inflatieontwikkeling. Met andere woorden: als de inflatie stijgt betalen deze obligaties meer uit aan rente en aflossing waardoor u wordt gecompenseerd voor (extra) inflatie.

 

Tot slot.

Uiteraard blijven we attent op de uitkomst van de Duitse verkiezingen die later dit jaar gepland staan. Op 26 september zwaait Merkel na 16 jaar af als kanselier. Het valt nog te bezien of CDU/CSU wederom de grootste partij zal worden. De twee partijen hebben laten weten op hoofdlijnen de bestaande koers te blijven varen.

 

Voor veel beleggers is van belang wat een nieuw kabinet in Nederland zal gaan besluiten ten aanzien van belastingheffing in Box III. Onderzoek van PricewaterhouseCoopers wijst uit dat belastingheffing over het werkelijke beleggingsrendement op effecten, technisch gezien mogelijk is.

Medio juni betrad de Europese Commissie voor de eerste keer de kapitaalmarkt om geld op te halen voor het EU-herstelfonds. De obligaties kregen de kwaliteitsrating AAA. Dit is de hoogst denkbare rating die ook wordt toegekend aan Nederlandse en Duitse staatsobligaties. Er werd 20 miljard euro uit de markt gehaald. De looptijd van de obligaties is 10 jaar, de rente 0%. De belangstelling wereldwijd was enorm: er werd voor 142 miljard ingeschreven op deze uitgifte. Voor de pandemie was het vrijwel ondenkbaar dat de 27 Europese lidstaten gezamenlijk schuld zouden uitgeven.

Amerikaanse financiële autoriteiten bereiden maatregelen voor om de markt voor cryptocurrency te reguleren. Dit omdat ze zich zorgen maken over de risico’s voor beleggers. Zo moeten betalingen in Bitcoin met een tegenwaarde van meer dan 10.000 USD worden gemeld. De markt voor cryptovaluta is 1.600 miljard USD groot. China vaardigde recent als een van de eerste landen een verbod uit op de handel en nam daarna vervolgstappen.

Ook in andere landen is de discussie op gang gekomen en de internationale toezichthouder in Bazel waarschuwde recent voor de risico’s van cryptovaluta en pleitte eveneens voor (veel) meer regulering. Het produceren oftewel delven van cryptovaluta is zeer energie-intensief.

 

Begin juni bereikten de G7-landen een historisch akkoord op het gebied van internationale belastingheffing voor zeer grote ondernemingen. Het is de belangrijkste wijziging op dit gebied in meer dan 100 jaar. Hieruit blijkt een hernieuwde internationale samenwerking waaraan ook de VS deelnemen na het vertrek van Donald Trump. Multinationals zullen, wereldwijd, belast worden voor ten minste 15%. Ook wordt het mogelijk belasting te heffen op Amerikaanse (tech-)ondernemingen in landen waar zij omzet generen en dus onafhankelijk van waar hun hoofdkantoor is gevestigd.

Hiermee wordt een serieuze poging ondernomen om multinationals de pas af te snijden bij het wegsluizen van hun winsten naar landen met de laagste belastingtarieven. Ook de al vele tientallen jaren bestaande competitie tussen landen om met belastingverlagingen en -faciliteiten grote ondernemingen te lokken, wordt hiermee tegengegaan. Deze belastingmaatregel komt op de agenda van de G20 deze zomer in Venetië. Daarna volgen onderhandelingen tussen de 139 landen van de OECD. Verwacht wordt dat deze maatregelen de winsten van multinationals gemiddeld met zo’n 8% kunnen drukken.

Persoonlijke overleg.

Stelt u naar aanleiding van deze kwartaalbrief prijs op een nadere toelichting dan vernemen wij dat graag. Gezien de voortgaande vaccinatie zijn er geen belemmeringen om een persoonlijke afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

Vincent Hoffmans        Franke Burink

 

 

 

 

Disclaimer:
Deze kwartaalbrief is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de kwartaalbrief is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in deze kwartaalbrief kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl