Beleid belangentegenstellingen

Beleid van Castanje vermogensbeheer inzake belangentegenstellingen (artikel 35 a, 35 b, 167, 167a en 167 aa Besluit Gedragstoezicht)


Mogelijke belangentegenstellingen

Bij de uitoefening van de werkzaamheden van de vermogensbeheerder kunnen zich mogelijkerwijs de volgende belangentegenstellingen voordoen:

 • belangenconflicten tussen de Vermogensbeheerder en cliënten
 • belangenconflicten tussen medewerkers van de Vermogensbeheerder en cliënten
 • belangenconflicten tussen cliënten onderling.

Beperking risico dat zich een belangenconflict voordoet

Het risico dat zich belangenconflicten voordoen is op de volgende wijze zoveel mogelijk beperkt:

 • de Vermogensbeheerder beperkt haar activiteiten tot het verrichten van vermogensbeheer (zodat er geen noodzaak bestaat tot het aanhouden van “Chinese Walls” met onderdelen van de onderneming die andere activiteiten verrichten);
 • voor het doen van privétransacties geldt het reglement privébeleggingstransacties (Daarin zijn strikte verbodsbepalingen opgenomen die de kans dat ten gevolge van het privé beleggen door bij de Vermogensbeheerder betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan nagenoeg nihil is. De Compliance Officer controleert de naleving van deze regels.);
 • de Vermogensbeheerder houdt geen eigen posities aan;
 • de Vermogensbeheerder houdt geen belangen aan in cliënten en cliënten hebben geen belangen in de Vermogensbeheerder;
 • de Vermogensbeheerder behandelt alle cliënten in beginsel gelijk.

Beleid

De Vermogensbeheerder is een kleine onderneming, die niet complex is georganiseerd en zich alleen bezig houdt met vermogensbeheer. Andere procedures en maatregelen dan vervat in de -‘Castanje vermogensbeheer Gedragscode: Privébeleggingstransacties, Omgang met Koersgevoelige Informatie; Algemene Bepalingen’ dd 1 februari 2015, -het ‘Huishoudelijk Reglement’ dd 1 februari 2015, – de AO-IC beschrijving, worden daarom niet nodig geacht.
De Compliance Offficer zal periodiek toetsen of zich belangentegenstellingen voor (kunnen) doen aan de hand van de criteria vermeld in artikel 167 a van het Besluit Gedragstoezicht: “Artikel 167″

Het beleid, bedoeld in artikel 4:88, eerste lid, van de wet, is gericht op het herkennen van in elk geval de volgende situaties:

 1. de beleggingsonderneming, een relevante persoon of een persoon die met de beleggingsonderneming is verbonden door een zeggenschapsband kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt;
 2. de onderneming, een relevante persoon of een persoon die met de beleggingsonderneming is verbonden door een zeggenschapsband heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;
 3. de onderneming, een relevante persoon of een persoon die met de beleggingsonderneming is verbonden door een zeggenschapsband heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten voorgaan boven het belang van de cliënt;
 4. de onderneming, een relevante persoon of een persoon die met de beleggingsonderneming is verbonden door een zeggenschapsband oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt;
 5. de onderneming, een relevante persoon of een persoon die met de beleggingsonderneming is verbonden door een zeggenschapsband ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de cliënt verrichte beleggingsactiviteit, verleende beleggingsdienst of verleende nevendienst een provisie in de vorm van gelden, goederen of diensten die verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze activiteit of dienst, of zal een dergelijke provisie ontvangen.’

De Compliance Officer zal zijn bevindingen rapporteren in de Compliance Verklaring.

Beheer belangenconflict

Indien zich onverhoopt toch een belangenconflict voor mocht doen dan zal de Compliance Officer dat terstond melden aan de Directie. Deze zal de betreffende cliënt van het belangenconflict op de hoogte stellen en aangeven hoe de Vermogensbeheerder met het belangenconflict om denkt te gaan. Bij de oplossing van het conflict zal het belang van de cliënt voor dienen te gaan.