Beloningsbeleid

Beloningsbeleid binnen Castanje Vermogensbeheer (Castanje).

Castanje heeft een beloningsbeleid gebaseerd op de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017). Deze regeling geldt voor alle medewerkers van Castanje.

Het beloningsbeleid is erop gericht, dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze cliënten, alsmede aan de solvabiliteit van Castanje.


Beloningen

Castanje keert aan haar medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhangt van doelstellingen.

Castanje kan variabele beloningen uitkeren. Dit zijn beloningen die zijn verbonden aan criteria in relatie tot het functioneren van medewerkers en in relatie tot de solvabiliteit van Castanje. De verhoudingen tussen vaste en variabele beloningen zijn passend. Castanje werkt niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de directie. Gezien de relatief beperkte omvang van Castanje is geen Renumeratiecommissie aangesteld. Evenmin is sprake van een Raad van Commissarissen. Daarom wordt het beloningsbeleid door de directie afgestemd met de compliance officer ter toetsing aan wet- en regelgeving.

Aanpassen beleid

Periodiek wordt het beloningsbeleid geëvalueerd in het kader van geldende (nieuwe) wet- en regelgeving. Hierbij wordt actief nagegaan of een bepaalde vorm van beloning mogelijk onwenselijk gedrag kan stimuleren en hoe voorzien wordt in passende maatregelen.

Variabele beloningen

Indien variabele beloningen worden toegekend, dan zullen hiervoor kwalitatieve prestatie-indicatoren worden vastgesteld. De variabele beloning wordt voor ten minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria.  Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat deze indicatoren geen risico-stimulerend gedrag bevorderen.

Een eventuele variabele beloning zal niet meer bedragen dan 20% van de vaste beloning.

Tot slot

De wet verplicht ons te vermelden of een enkele persoon of aandeelhouder binnen Castanje een beloning ontvangt die hoger is dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Bij Castanje is hier vanzelfsprekend geen sprake van.

Den Bosch, februari 2021.