Maatschappelijk verantwoord beleggen bij Castanje?

Duurzaam beleggen: Wat is het, welke factoren zijn belangrijk en welke keuzes maakt Castanje hierin?


Duurzaam beleggen: Uitleg

‘Duurzaam beleggen’ is een term die vaak wordt gebruikt. Wat is het, welke factoren zijn belangrijk en welke keuzes maakt Castanje hierin?

Er zijn grote verschillen in de manier waarop ‘duurzaamheid’ wordt ingevuld. De principes en gedachten hierover kunnen behoorlijk variëren, hetgeen tot een andere invulling van beleggingsportefeuilles leidt. In dit document wordt dit nader uitgelegd en wordt besproken voor welke methodiek bij Castanje wordt gekozen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, of duurzaamheid, is een verzamelnaam. Andere begrippen die gebruikt worden zijn ESG (Environmental, Social en Governance) of SRI (Sustainable en Responsible Investing). Meestal worden bepaalde criteria bekeken die te maken hebben met drie factoren: milieu, sociale aspecten of governance.

Bij de sociale aspecten wordt bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop een bedrijf de productie heeft georganiseerd: zijn de rechten en de veiligheid van de werknemers daarbij gewaarborgd? Ook kan het soort product meer of minder (sociaal) duurzaam zijn: draagt het bijvoorbeeld bij aan de gezondheid (geneesmiddelen), of brengt het juist levens in gevaar (wapens)?

Als de factor milieu wordt bekeken, zal helder zijn dat onder andere wordt beoordeeld in hoeverre het bedrijf vervuilend is en of en hoe grondstoffen worden gebruikt.

Bij governance wordt gekeken naar de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd: hoe is bijvoorbeeld de verdeling van de zeggenschap.

 

Duurzaamheid in het bedrijfsleven is vaak gestoeld op tien principes die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties, de zogenaamde “Global Compact Principles”.

Deze zijn samengesteld uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van Fundamentele Principes en Rechten bij Arbeid (van de International Labour Organization), de Rio-verklaring over ‘sustainable development goals’ en de VN-Conventie tegen corruptie. Samengevat in de 10 Principes van Global Compact, zijn ze te verdelen in vier categorieën:

1. Mensenrechten (bedrijven moeten de rechten van de mens beschermen en respecteren)
2. Werk (recht op vereniging, zoals vakbonden, geen kinderarbeid, geen discriminatie)
3. Omgeving/milieu (ondernemen met oog voor de omgeving en bijdragen aan verbeteringen)
4. Anti-corruptie (bedrijven moeten hiervan wegblijven)

Soms wordt ook gekeken naar de 17 Sustainable Development Goals, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze zijn meer algemeen in de zin dat ze niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen van kracht zouden moeten zijn om in 2030 samen een betere samenleving te creëren. Belangrijkste doel is het aanpakken van armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De mate waarin bedrijven met deze doelen rekening houden kan een graadmeter zijn voor duurzaamheid.

Bedrijven zullen op basis van deze principes hun strategie ontwikkelen en zorgen voor een integere cultuur, rekening houdend met effecten voor de langere termijn.

In combinatie met beleggen wordt duurzaamheid op verschillende manieren geïnterpreteerd.

• Uitsluiting
Zo kiezen sommige fondsbeheerders ervoor om bijvoorbeeld sectoren uit te sluiten van beleggen. Het winnen van grondstoffen is volgens deze groep per definitie “slecht” voor het milieu en daarom worden (bijvoorbeeld) geen beleggingen in bedrijven uit de olie- of mijnbouwindustrie opgenomen.
• Best in class
Andere beleggers willen juist wel in alle sectoren beleggen en maken dan binnen een sector een ranking van de bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De best presterende bedrijven krijgen dan de voorkeur. Dit heet ook wel “best in class” en kan worden gezien als een ‘aanmoediging’ om vooral op die manier door te gaan. Bovendien geeft dit de beleggers meestal de mogelijkheid om wel te beleggen in minder goed presterende bedrijven en met die bedrijven in gesprek gaan. Hierdoor worden de bedrijven gestimuleerd tot verbeteren van de zwakkere punten (dit heet ‘engagement’).
• Best in class in combinatie met begrenzing
Er zijn ook partijen die bepaalde activiteiten van bedrijven toestaan, zolang deze binnen bepaalde grenzen blijven. Zo kan bijvoorbeeld worden belegd in een voedingsbedrijf dat alcohol of tabak produceert. Al is dit niet bevorderlijk voor de gezondheid (en dus niet per sé duurzaam); tot een bepaalde grens wordt toegestaan om hierin te beleggen. Zolang bijvoorbeeld de omzet van deze ‘slechte’ voedingsmiddelen beperkt blijft tot 5%, wordt dit geaccepteerd. [Natuurlijk kan deze discussie verbreed worden: wat is in dit specifieke geval van voedingsbedrijven gezond en wat niet? Is alcohol slechter dan vet of suiker?] Hetzelfde kan worden gedaan door een maximum percentage te koppelen aan de productie van bepaalde wapens of kolengebruik bij energiewinning.
• Impact
Er kan ook worden geselecteerd op activiteiten van bedrijven die meetbare, directe effecten hebben op een bepaald duurzaam aspect. Dit wordt vaak ‘impact investing’ genoemd. De besparende effecten door bijvoorbeeld de mate van hergebruik van producten, of de manier waarop een bedrijf kan bijdragen aan een gezond leven door simpele oplossingen met brede toegankelijkheid, worden dan gewaardeerd. Ook kan bij impact worden gedacht aan microfinanciering of investeringen in ‘groene’ energie.

De keuze voor een bepaalde invalshoek kan te maken hebben met de redenen die er bij de belegger zijn om duurzaam te beleggen:

• Er is een motivatie om met de beleggingen iets te betekenen voor de mens en/of de aarde
• Duurzame bedrijven kennen minder risico (reputatie- of milieuschade, met claims als gevolg)
• De overtuiging dat een bepaalde duurzame belegging leidt tot beter rendement

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij Castanje?

In ons beleggingsproces beoordelen wij altijd eerst de financieel-economische omstandigheden: is sprake van een aantrekkelijke investering en past deze belegging bij onze visie? Pas dan kan het een passend instrument in de portefeuille zijn.
Wij streven ernaar om in ons beleggingsproces rekening te houden met duurzaamheidsaspecten en duurzaamheidsrisico’s en geven daaraan een brede invulling: een ‘Best in Class’-methode wordt gecombineerd met ‘absolute uitsluiting’.

‘Absolute uitsluiting’ houdt in dat Castanje niet belegd in de sectoren adult entertainment, kansspelindustrie, sterkedrank, tabak en wapenindustrie.

De ‘Best in Class’-benadering houdt in dat ondernemingen die beter presteren op duurzaamheid, sterker vertegenwoordigd zijn in het beleggingsuniversum.

Hierdoor houden wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met de effecten daarvan op duurzaamheid voor zover dat mogelijk is en de omstandigheden dat toelaten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen door gebruik te maken van individuele aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s ?

Uitgangspunt bij het invullen van een portefeuille is de beleggingsvisie van Castanje. Deze visie bepaalt de asset allocatie en de voorkeur voor sectoren of regio’s. Vervolgens zoeken wij geschikte instrumenten voor het betreffende deel van de portefeuille.

Hierbij worden de volgende sectoren in principe uitgesloten: adult entertainment, kansspelindustrie, sterkedrank, tabak en wapenindustrie.

De ‘Best in Class’-methode betekent dat Castanje voor de beoordeling van ondernemingen op duurzame criteria, gebruik gemaakt van scores van Sustainalytics (sustainalytics.com). Sustainalytics is sinds 1992 actief in het onderzoek naar ESG bij bedrijven en verstrekt ratings. Er is een groot universum van bedrijven over de hele wereld beoordeeld en gerangschikt. Deze ESG-score is bepaald met inachtneming van specifieke issues die per industrie kunnen variëren, met andere woorden: deze is industrie-relatief gemaakt. Er is daarbij een inschatting gemaakt van de risico’s die in een sector spelen.

Bij de keuze voor opname van een aandeel in de portefeuille geldt bij Castanje dat de Sustainalytics score van het bedrijf in principe tot de beste helft in de sector moet horen. In het geval er geen ESG-score van Sustainalytics beschikbaar is, wordt een beoordeling gemaakt op basis van data van andere onderzoeken (bijvoorbeeld Robeco SAM).

Sustainalytics actualiseert haar beoordeling van ondernemingen voortdurend. Castanje neemt deze updates periodiek mee in haar beleggingsproces. Op deze manier probeert Castanje rekening te houden met effecten van haar beleggingsbeslissingen die ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheid en streeft Castanje ernaar om zoveel als mogelijk maatschappelijk verantwoord te beleggen voor zover mogelijk en waar de omstandigheden dit toelaten.

Formeel is deze benadering niet in alle gevallen volledig conform de wijze die de EU-verordening ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR 2019/2088) beschrijft om aan het predicaat duurzaam te voldoen. Niet altijd is dit namelijk mogelijk: soms blijkt onvoldoende (uniforme of kostenefficiënte) informatie voorhanden om een onderneming op alle gewenste onderdelen (objectief) te kunnen beoordelen. Ook kan blijken dat een onderneming voor het overgrote deel van haar activiteiten goed scoort op gebied van ESG maar voor een zeer beperkt deel niet of minder goed. Ook bij geselecteerde beleggingsfondsen en ETF’s kan blijken dat enkele onderliggende ondernemingen minder duurzaam zijn dan gewenst. Soms doet de situatie zich voor dat er überhaupt geen duurzame beleggingsinstrumenten in een bepaalde sector voorhanden zijn. Het productenpalet van bijvoorbeeld duurzame vastrentende ETF’s is weliswaar sterk uitgebreid, maar kent nog niet dezelfde dekking als de standaard vastrentende ETF’s. Het is daarom niet altijd mogelijk om een volledig duurzame portefeuille samen te stellen, die in lijn is met onze visie. Daarom geldt een ‘No Consideration of Principal Adverse Impacts Statement’:

In alle denkbare situaties waarin zich dergelijke dilemma’s voordoen, zal Castanje een keuze maken welke uitgangspunten voorrang krijgen en hoe een portefeuille concreet samengesteld zal worden. Voorlopig heeft het onze voorkeur om bij dilemma’s primair onze beleggingsvisie te volgen, waarbij mogelijk niet de gehele portefeuille ‘duurzaam’ ingevuld wordt. Gezien de snelheid en de ontwikkeling in het aantal instrumenten met een duurzaam karakter denken wij dat deze keuze tijdelijk zal zijn. Na verloop van tijd verwachten wij portefeuilles volledig duurzaam in te kunnen vullen in lijn met onze beleggingsvisie.

Invloed van duurzaamheidsaspecten op het rendement van uw beleggingen?

Wij denken dat op de lange termijn het rekening houden met duurzaamheidsaspecten het rendement op uw beleggingen kan verhogen. Daarnaast menen wij dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve invloed kunnen hebben op beleggingsresultaten van een effectenportefeuille. Wij denken dat niet goed kwantificeerbaar is hoe groot deze effecten op uw beleggingsresultaten zullen zijn (geweest).

Beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid van Castanje voldoet aan de wettelijke voorschriften. Indien en voor zover sprake is van variabele beloningen, worden daarvoor geen aanmoedigingen tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s gedaan.

Den Bosch 10 maart 2021.