Orderuitvoeringsbeleid

Castanje Vermogensbeheer (Castanje) heeft de verplichting om alle toereikende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat voor haar klanten het best mogelijke resultaat wordt behaald. Het streven naar het best mogelijke resultaat wordt ook wel ‘best execution’ genoemd. In dit beleid wordt beschreven hoe Castanje ernaar streeft om de beste uitvoering van de order voor haar klanten te behalen. Dit orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die als doel hebben dat Castanje Vermogensbeheer op loyale, billijke en professionele wijze omgaat met de belangen van de cliënt.


Dit beleid is van toepassing op transacties de financiële instrumenten die door Castanje in de beleggingsportefeuille worden gevoerd, waaronder:

 1. Aandelen
 2. Obligaties
 3. Beleggingsfondsen
 4. Trackers
 5. opties
 6. overige financiële instrumenten

Relevante factoren uitvoering en criteria

De volgende aspecten zijn in meer of mindere mate bepalend voor het behalen van het best mogelijke uitvoering van een order:

 • prijs van een financieel instrument;
 • de uitvoeringskosten;
 • de snelheid;
 • de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
 • de omvang;
 • de aard;
 • het serviceniveau van de uitvoerende instantie;
 • de kennis en ervaring van de uitvoerende instantie

In aanvulling op het bovenstaande acht Castanje de volgende aspecten ook van belang:

 • de eenvoud, eenduidigheid en transparantie van de uitvoering voor de cliënt
 • het vertrouwen van de cliënt in de depotbank en orderuitvoeringsorganisatie
 • continuïteit in de relatie tussen cliënt en depotbank/orderuitvoeringsorganisatie
 • tevredenheid van de cliënt over de volledige dienstverlening van zijn of haar depotbank.

Om onze orders uit te voeren heeft Castanje verschillende banken uitgekozen als orderuitvoerende partij en depotbank. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Deze kwaliteit leidt tot best-execution rekening houdend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering, de transparantie in het totale proces.

Voor het uitvoeren van orders heeft Castanje Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen getroffen voor de optimale uitvoering van de order, waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande aspecten.

Monitoring en evaluatie van het orderuitvoeringsbeleid

De Directie van Castanje houdt toezicht op de effectiviteit en nauwkeurigheid van dit beleid, alsmede op de naleving van het Beleid. De monitoring is onder meer gericht op de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit van de geselecteerde orderuitvoerende partijen en depotbanken.
Jaarlijks wordt het orderuitvoeringsbeleid geëvalueerd en zo nodig herzien. Eveneens bezien we als onderdeel hiervan het orderuitvoeringsbeleid zoals dat door de depot- banken in de praktijk wordt uitgevoerd ten aanzien van het aspect ‘het best mogelijke resultaat voor onze cliënten’. De depotbanken worden daartoe vergeleken met andere aanbieders in de markt.

Deze jaarlijkse evaluatie kan eerder plaatsvinden wanneer een belangrijke gebeurtenis dit noodzakelijk maakt.

De beoordeling van het beleid omvat de overweging of de kwaliteit van de uitgevoerde transacties voor verbetering vatbaar is, bijvoorbeeld door extra en/of andere partijen te selecteren of door dit beleid op andere punten te wijzigen.

Publicatie brokers
Ten aanzien van transacties die worden doorgeven aan brokers, publiceren we jaarlijks een overzicht van brokers waar in het voorafgaande jaar de meeste transacties qua handelsvolume van klanten zijn uitgevoerd. Daarbij wordt de beoordeling van de ervaren kwaliteit van de uitvoering van die transacties gepubliceerd. De informatie over de belangrijkste brokers wordt per soort financieel instrument gepubliceerd zodat de kwaliteit van de uitgevoerde transacties kan worden beoordeeld door de klant.

Het orderuitvoeringsbeleid 2018 van Castanje Vermogensbeheer is begin 2019 geëvalueerd en is daar waar nodig geacht gewijzigd.

Voor nadere informatie over het concrete orderuitvoeringsbeleid van onze depotbanken, verwijzen wij u naar de respectievelijke websites:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/voorwaarden.html
https://www.insingergilissen.nl/nl/Juridische-informatie/Voorwaarden-InsingerGilissen-Services
https://www.binck.nl/document-center