Privacy Beleid


1. Inleiding

Deze verklaring over het privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van klanten van Castanje Vermogensbeheer B.V. (hierna: Castanje). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken of vernietigen van persoonsgegevens in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor definities verwijzen wij naar de AVG, art. 4.

Castanje is een onafhankelijke beleggingsonderneming die vermogensbeheerdiensten verleent aan haar niet-professionele klanten. Hieronder worden deze “Betrokkenen” genoemd. Ten behoeve van werknemers, potentiële klanten (“prospects”), bezoekers van de website en anderen zijn afzonderlijke privacy verklaringen beschikbaar.

Wij gaan als verwerkingsverantwoordelijke zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verwerkt en wij zorgen ervoor dat wij en de Verwerkers ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. (Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens verwerken namens Castanje, b.v. de effectenadministratie)  Dit betekent dat Castanje:

 • U informeert welke categorieën van persoonsgegevens Castanje verwerkt van haar klanten;
 • U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden 0verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Castanje en verwerkers worden verwerkt.

2. Doel van de verwerking

Aan de basis van uw relatie als klant met Castanje ligt een vermogensbeheerovereenkomst. Om die overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk uw effectenportefeuille te beheren bij een depotbank en over de samenstelling en resultaten te rapporteren. Tevens kan Castanje zo voldoen aan haar wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Wet financieel toezicht (Wft) en de dwingendrechtelijke regelgeving van AFM en DNB.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Castanje verkoopt uw persoonsgegevens uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Castanje uw gegevens verwerken – zgn. Verwerkers – sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Castanje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Welke persoonsgegevens?

Castanje verwerkt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om aan de onderdelen van de beheerovereenkomst te kunnen voldoen, bijvoorbeeld om het juiste risicoprofiel voor de effectenportefeuille en de passendheid en geschiktheid van onze dienstverlening te kunnen bepalen en die gegevens die wet- en regelgeving voorschrijft. De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van u zelf afkomstig, maar er kunnen ook persoonsgegevens komen van de Kamer van Koophandel, sociale media en Google, voor controledoeleinden. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Communicatiegegevens als telefoonnummers en e-mailadressen
 • Geboortedata en -plaatsen
 • Beroepen
 • Nationaliteit
 • Paspoort, Identiteitskaart- KvK- en LEI-nummers
 • Wachtwoorden
 • Rekening- en IBAN-nummers
 • Kennis en ervaring in beleggen
 • Financiële situatie
 • Doelstelling voor het vermogen
 • Risicohouding
 • Herkomst van het vermogen

Bijzondere persoonsgegevens: dit zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn.

 • Burger Service Nummer (BSN). Het BSN wordt alleen gebruikt voor in de wet voorgeschreven doelen.

Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt met toestemming van de ouders/voogd.

5. Geen cookies

Castanje heeft op haar website geen cookies geïnstalleerd (= kleine progammaatjes die uw surfgedrag op de site registreren).

6. Bewaartermijnen

Castanje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaartermijnen worden in acht genomen.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Castanje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor Betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, zonder dat daar een mens tussen zit.

8. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en overdragen

U heeft het recht om ons schriftelijk of per e-mail te verzoeken om:

 • Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij of onze Verwerkers van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te vullen of te wijzigen.
 • Wissing van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe binnen een redelijke termijn wissen indien:
  • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.
  • U ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken.
  • U bezwaar maakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens en er geen reden is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken.
  • De wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen (zie ook 6. Bewaartermijnen).
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek kunnen wij de verwerking beperken als:
  • Er naar uw mening onjuistheden in de gegevens zijn die eerst moeten worden aangepast.
  • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u er nog gebruik van wilt kunnen maken voor een juridische procedure.
  • U bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, maar wij dit nog niet beoordeeld hebben.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. Wij verstrekken de gegevens in een gangbaar formaat.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

privacy@castanje.nl

of naar

Castanje Vermogensbeheer B.V.
Functionaris voor Gegevensbescherming
Zuidwal 4
5211 JK ’s-Hertogenbosch

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

9. Onze beveiliging van uw persoonsgegevens

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Castanje treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Via de overeenkomsten met onze Verwerkers zorgen wij dat ook zij aan dezelfde eisen voldoen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

10. Datalekken

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident (“beveiligingslek”) kan worden aangemerkt als een datalek – dus met mogelijke ernstige gevolgen (vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegeven)-, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op grond van de Zorgplicht die Castanje als financiële onderneming heeft zullen wij, indien nodig, het datalek melden bij de Betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

11. Klachten

Voor klachten kunt Castanje bereiken via privacy@castanje.nl. Binnen Castanje fungeert F.J. Burink als de Functionaris voor Gegevensbescherming.

Castanje wijst u erop dat u een mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoosngegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer