Toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Toezicht op Castanje vermogensbeheer.


Castanje vermogensbeheer is een zogenaamde beleggingsonderneming. Om haar taak te mogen uitvoeren is aan Castanje vermogensbeheer een vergunning verstrekt. Het toezicht op dit soort ondernemingen is verdeeld in twee verschillende taken die elk door een andere partij worden uitgevoerd.

Zo wordt er toezicht gehouden op de financiële degelijkheid door De Nederlandsche Bank – aan wie Castanje vermogensbeheer elk kwartaal rapporteert – en houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op het gedrag. De AFM en DNB werken onder meer samen bij de verlening van vergunningen.

Toezicht volgens het functionele model

Met de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft een kanteling plaatsgevonden van het traditionele sectorale toezichtmodel naar een functioneel model, waarbij De Nederlandsche Bank (DNB) cross-sectoraal belast is met het prudentieel toezicht en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met het gedragstoezicht.

Het prudentiële toezicht richt zich op de financiële soliditeit van financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de financiële sector.

Het door de AFM uitgeoefende gedragstoezicht richt zich op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten van financiële ondernemingen.

Bij belangrijke adressen vindt u de contactgegevens.