Transparantie in kosten

Voordat u belegt wilt u graag weten welke kosten u kunt verwachten, maar ook als u al belegt wilt u weten wat de jaarlijkse kosten zijn geweest die verband houden met uw beleggingen. Castanje geeft zowel vooraf een inschatting, als achteraf een overzicht van de kosten die u betaalt voor het beheren van uw vermogen.


Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM)

Door MiFID II doet de VKM in 2018 zijn intrede. De VKM is een maatstaf voor de totale jaarlijkse kosten van de beleggingsdienstverlening en van de financiële producten die in een portefeuille worden aangehouden. In heel Europa wordt deze maatstaf op eenzelfde wijze gebruikt. Dit maakt een vergelijking van vermogensbeheerders eenvoudiger. Deze VKM bestaat uit twee onderdelen:

 • de vooraf geschatte kosten: VKM ex-ante.
 • de werkelijke kosten: VKM ex-post.

De verschillende kosten worden onderscheiden in twee hoofdgroepen.

De kosten van de beleggingsdienstverlening vormen de eerste groep en bestaan uit:

 • de kosten van Castanje voor het beheer,
 • de kosten van het aanhouden van uw beleggingsrekening (de banking-/service fee) bij de bank van uw keuze,
 • een schatting van de transactiekosten die de bank in rekening brengt, en
 • eventuele overige kosten.

De tweede groep kosten wordt gevormd door lopende kosten van beleggingsfondsen of financiële producten in uw portefeuille. Deze kosten worden door de aanbieder ervan verrekend binnen het product en zijn daardoor minder of niet inzichtelijk. Castanje geeft vooraf een inschatting van deze kosten op basis van een door MiFiD II voorgeschreven benadering. Op verzoek verstrekken wij u hierover graag nadere informatie.

Aan Castanje betaalt u voor het beheer van uw vermogen een vast bedrag én een percentage van het beheerd vermogen. Afhankelijk van de omvang van het beheerde vermogen ligt dit percentage in beginsel tussen 0,2 en 0,35 procent per kwartaal. Castanje heeft afspraken gemaakt met depotbanken om bankkosten zo laag mogelijk te houden.

Om u voorafgaand aan de dienstverlening een inzicht te geven in de kosten die u kunt verwachten is hieronder een voorbeeld uitgewerkt waarin alle kosten op een rijtje zijn gezet.

Schatting kosten (vooraf)

Voordat u uw vermogen aan ons toevertrouwt, geeft Castanje een berekening van de totale kosten die u kunt verwachten en die is toegespitst op uw concrete situatie. Als meer generiek voorbeeld voor inzicht in de kosten vooraf, dient het onderstaande overzicht waarbij de volgende uitgangspunten zijn gebruikt:

 • Omvang vermogen: € 1.000.000,-
 • Op kwartaalbasis (Castanje berekent de beheervergoeding per kwartaal achteraf)
 • Risicoprofiel: Neutraal (40% aandelen, 50% obligaties en 10% liquiditeiten)
 • Transacties (gemiddeld op jaarbasis):
  • 5 obligatietransacties met totale waarden van € 225.000,-
  • 20 aandelentransacties met een totale waarden van € 260.000,- waarvan 10 Euronext en 10 internationaal
 • Depotbank: BinckBank
 • Producten in de aandelenportefeuille: 15% aandelenbeleggingsfonds, kosten 1,5% per jaar, 5% ETF’s (trackers) kosten 0,35% per jaar.

Vooraf getaxeerde kosten van een beleggingsportefeuille per kwartaal:

Vooraf getaxeerde kosten beleggingsdienstverlening (ex-ante).
Profiel: Neutraal; Depotbank: BinckBank; Vermogensomvang: €1 mln
Kosten beleggingsdienstverlening € 3442 0,3442%
Eenmalige kosten
– openen bankrekening
– opbouw 1e jaar portefeuille*
gratis
€ 218
0,0218%
Doorlopende kosten
– beheervergoeding
– btw beheervergoeding
– banking/-servicefee (inclusief alle corporate actions)
€ 2.500
€ 525
€ 150
0,2500%
0,0525%
0,0150%
Transactiekosten **
– aandelen/beleggingsfondsen
– obligaties
€ 267 0,0267%
Verwante diensten € 0 0,0000%
Incidentele kosten € 0 0,0000%
Kosten van financiële instrumenten in de portefeuille ***
– beleggingsfondsen en producten
€ 243 0,0243%
Totale kwartaalkosten ex ante € 3.685 0,3685%*Het gaat hier om de extra transactiekosten die gemaakt worden als een nieuwe portefeuille gedurende een jaar wordt opgebouwd. Deze kosten worden in het totale kostencijfer niet meegeteld.
**onder MiFiD II kan sprake zijn van zogenaamde impliciete transactiekosten. Op verzoek verstrekken wij hier nadere en gedetailleerde informatie over.
*** op verzoek verstrekken wij graag nadere gedetailleerde informatie over deze kosten.

Werkelijke kosten (achteraf)

Achteraf kunnen de kosten vrij eenvoudig worden bepaald. Deze hangen af van:

 • het risicoprofiel waarmee wordt belegd;
 • het beleid dat werd gevoerd. Er kunnen meer of minder transacties zijn geweest of er is meer of minder belegd in beleggingsfondsen of –producten;
 • het aantal en de omvang van eventuele stortingen en onttrekkingen;
 • speciale wensen van de klant;
 • is de portefeuille in opbouw of al bestaand;
 • uw keuze voor de depotbank.

Wij rapporteren de werkelijk gemaakte totale kosten in uw portefeuille minimaal eens per jaar.

In onze Vragenlijst Klantbeeld en Risicoprofiel wordt uitvoerig ingegaan op dit onderwerp.

Mocht u meer willen weten over de kosten die u kunt verwachten of de werkelijke kosten die gemaakt zijn bij het beheer van uw portefeuille, dan horen wij dat graag.