Vermogensbeheer

Er zijn beleggingscategorieën waarmee, door het nemen van risico, een risicopremie verdiend kan worden. Voor elke beleggingscategorie wordt de afweging gemaakt of tegenover het risico in verwachting een adequate vergoeding staat.


Markten zijn in beginsel efficiënt en niet te voorspellen. Risicomanagement is geïntegreerd in het beleggingsproces. Actief beheer moet leiden tot extra rendement of een verlaagd risico. Risico’s waar geen beloning tegenover staat, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Het risico van de beleggingsportefeuille kan beperkt worden door te diversifiëren over verschillende beleggingscategorieën, geografische gebieden en individuele effecten.

Onze beleggingsovertuigingen en regels geven duidelijk aan hoe wij denken dat de financiële markten werken. Deze beleggingsovertuigingen bepalen de structuur van de Castanje-organisatie. Een aantal overtuigingen:

  • De belangrijkste bron voor lange termijn-beleggingsopbrengsten is de economische groei in de wereld. Dit valt te verzilveren in de aandelen- en obligatiemarkten.
  • Door het nemen van risico kan een risicopremie worden verdiend. Per beleggingscategorie en per individuele titel moet de afweging worden gemaakt of, tegenover het risico, rendement kan worden gemaakt.
  • Binnen de bandbreedtes van de gekozen risicoprofielen is de vermogensverdeling in belangrijke mate bepalend voor het uiteindelijke rendement. De vermogensverdeling betreft de spreiding over diverse beleggingscategorieën, sectoren, geografische gebieden, individuele effecten, looptijden, enz..
  • Door met macro-economische en politieke factoren rekening te houden wordt het risico van de beleggingen steeds aangepast aan de nieuwe realiteit of vooruitzichten.
  • Castanje vermogensbeheer hanteert een gestructureerd en transparant beleggingsproces dat voor de eindbelegger inzichtelijk is.
  • Door de selectiecriteria die wij stellen bij de keuze van de individuele beleggingen, als ook door een afgewogen verdeling over sectoren en continenten, wordt het risico van de beheerde vermogens beperkt.
  • Naast de waardering zijn ook de groeikansen van de onderneming, de financiële solvabiliteit, de duurzaamheid, de kwaliteit van het management, de sectorvooruitzichten, de marktpositie en de herkenbaarheid van belang. De aandacht bij de aandelenselectie ligt bij grote internationale ondernemingen die goed verhandelbaar zijn. Ook bij de selectie vastrentende waarden zijn criteria van belang.
  • De zogenaamde opkomende markten bieden goede rendementsverwachtingen, maar zijn tegelijkertijd volatiel. In deze markten wordt door ons van beleggingsfondsen gebruik gemaakt om tot de gewenste spreiding te komen. In de selectie letten wij op kwaliteit en lage kosten.
  • De –vaak verborgen – hoge kosten van alternatieve beleggingen zoals hedge funds en structured products, en het weinig transparante karakter daarvan, maken dat Castanje vermogensbeheer hierin niet belegt.

GARP

Onze beleggingsstijl is het best te omschrijven als Growth At a Reasonable Price (GARP) die de groeistijl en waardestijl combineert. Als GARP belegger zoekt Castanje vermogensbeheer naar ondergewaardeerde effecten met een goede winstverwachting. Het begrip “ het verwachte rendement” (hoeveel denk je gemiddeld over de tijd te verdienen aan de gekozen belegging) omvat een kwantitatieve benadering. Castanje vermogensbeheer gebruikt hiervoor research van de onafhankelijke onderzoeksinstellingen zoals Value Line en Financiële Diensten Amsterdam. Door dit te spiegelen aan research van grote bankinstellingen zoals Morgan Stanley wordt ons inzicht vergroot.

Uw vermogen in professionele handen.

Castanje vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De beheerders zijn geregistreerd als senior vermogensbeheerders bij het Dutch Securities Institute (DSI).